Sari la conţinut.

Concurs profesor universitar poz. 8 (Domeniu: Matematică)

Postul de profesor, poziţia nr. 8 din Statul de funcţii al Departamentului de Ştiinţe Sociale, anul universitar 2016-2017, Universitatea Agora din municipiul Oradea, publicat în Monitorul Oficial nr. 1628 din 28.11.2016, Partea a III-a, cuprinde următoarele discipline: Matematică, Sisteme informatice de asistare a deciziilor.

Prelegere: Aplicații ale matematicii fuzzy în metodele de luare a deciziilor

Lista completă a documentelor (Documente conform HG 457/2011, art. 13 alin.1):

1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar; (se găseşte în Anexa 1 în cadrul metodologiei proprii de concurs a Universităţii Agora din municipiul Oradea, metodologie ce este postată în cadrul secţiunii Concurs posturi didactice).

http://dzitac.ro/files/concurs/Cerere.pdf

2. Propunerea de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor.

http://dzitac.ro/files/concurs/RezultateCariera.pdf

3. Curriculum vitae al candidatului în format tipărit şi în format electronic spre a fi publicat pe pagina web a concursului şi pe site-ul UAO, cel mai târziu în termen de 5 zile lucrătoare de la data-limită pentru înscrierea la concurs conform HG 457/2011 art. 14

Curriculum vitae al candidatului (conform HG 457/2011 Art. 15) trebuie să includă:

a) informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute;

b) informaţii despre experienţa profesională şi locurile de muncă relevante;

c) informaţii despre proiectele de cercetare-dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate;

d) informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului.

http://dzitac.ro/files/concurs/CV_europass_RO_DzitacIan2017.pdf

4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic;

Lista completă de lucrări ale candidatului (conform HG 457/2011 Art. 15) va fi structurată astfel:

a) lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de prezentul articol. Pentru ocuparea postului de profesor universitar, lista lucrărilor va specifica care dintre lucrările prezentate sunt realizate după dobândirea atestatului de abilitare;

b) teza sau tezele de doctorat;

c) brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială;

d) cărţi şi capitole în cărţi;

e) articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal;

f) publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate;

g) alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice.

http://dzitac.ro/files/concurs/ListaLucrariDzitac2017.pdf

5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard  este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, în format tipărit şi în format electronic, spre a fi publicată pe pagina web a concursului şi pe site-ul Universităţii Agora din municipiul Oradea;

http://dzitac.ro/files/concurs/FisaVerificareDzitac2017.pdf

6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor (conform art. 294 alin. 1 din Legea nr. 1/2011) : copia legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia;

http://dzitac.ro/files/ioan/diploma_doctor_inf.jpg

7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă;

http://dzitac.ro/files/concurs/RezumatTeza.pdf

http://dzitac.ro/files/concurs/AbstractThesis.pdf

8. Copii legalizate după alte diplome care atestă studiile candidatului (diploma de bacalaureat, diploma de licenţă şi foaia matricolă, diploma de master/studii aprofundate şi foaia matricolă, atestat psiho-pedagogic etc.)

http://dzitac.ro/files/concurs/ACTE_DzitacWeb.pdf

9. Copia legalizată a certificatului de naştere, iar în cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii legalizate de pe documente care atestă schimbarea numelui — certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.

10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului;

11. Maximum 10 publicaţii , brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii.

1) Dzitac I. (2015), The Fuzzification of Classical Structures: A General View, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL/ Special Issue on Fuzzy Sets and Applications Dedicated to the 50th Anniversary of "Fuzzy Sets" Published by L.A. Zadeh in 1965, 10(6 ): 775-793, 2015.
(ISI WOS:000364346600002/Article, IF/JCR2014=0,746, 1 citare Google Scholar/1 citare ISI )
 http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2015.6.2069
http://dzitac.ro/files/concurs/1_IJCCC_2015.pdf

2) Stanojevic B., Dzitac I. , Dzitac S.(2015), On the ratio of fuzzy numbers exact membership function computation and applications to decision making, TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF ECONOMY/ Special issue on Fuzzy sets and fuzzy logic in multi-criteria decision making. The 50th anniversary of prof. Lotfi Zadeh’s theory, ISSN: 2029-4913, 21(5):815-832, 2015

(ISI WOS:000361984500009/Article, IF/JCR2010=5,605, 1 cit. GS/ 1 cit. ISI).

http://dx.doi.org/10.3846/20294913.2015.1093563

http://dzitac.ro/files/concurs/2_TEDE_2015.pdf

3) Nadaban S., Dzitac I. (2014), Atomic Decompositions of Fuzzy Normed Linear Spaces for Wavelet Applications, INFORMATICA, ISSN: 0868-4952, 25(4): 643-662, 2014.

(ISI WOS:000347513200007/Article, IF/JCR2010=1,786, 6 cit. GS/ 3 cit. ISI) http://dx.doi.org/10.15388/Informatica.2014.33  

http://dzitac.ro/files/concurs/3_INFO_2014.pdf

4) Felea I., Dzitac S., Vesselenyi T., Dzitac I (2014), Decision Support Model for Production Disturbance Estimation, INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING, ISSN: 0219-6220, World Scientic Publishing Company, 13(3):623-647, 2014.

(ISI WOS:000336411100009/Article, IF/JCR2010=3,990, 4 cit./2 cit. ISI). http://dx.doi.org/10.1142/S0219622014500576

http://dzitac.ro/files/concurs/4_IJITDM_2014.pdf

5) Benta D., Bologa G., Dzitac I. (2014), E-learning Platforms in Higher Education. Case Study, 2nd International Conference on Information Technology and Quantitative Management, ITQM 2014, Moscow, PROCEDIA COMPUTER SCIENCE, 31C: 1170-1176, 2014.

(ISI WOS:000360713800135/Proceedings Paper, 22 de cit./ 10 cit. ISI))

doi:10.1016/j.procs.2014.05.373

http://dzitac.ro/files/concurs/5_Procedia_2014.pdf

6) Dzitac I., Vesselenyi T., Tarca R. C. (2011), Identification of ERD using Fuzzy Inference Systems for Brain-Computer Interface, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL/ Special Issue on Fuzzy Sets and Systems, 6(3):403-417, 201.

(ISI WOS:000294513700003/Article, IF/JCR2014=0,746, 6 cit. GS/3 cit. ISI) http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2011.3

http://dzitac.ro/files/concurs/6_IJCCC_2011.pdf

7) Andonie R., Dzitac I. (2010 ), How to Write a Good Paper in Computer Science and How Will It Be Measured by ISI Web of Knowledge, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL, ISSN 1841-9836, 5(4):432-446, 2010.

(ISI WOS:000282600700002/ Article, IF/JCR2014=0,746, 17 GS cit./ 1 cit. ISI)

(se utilizează la școala doctorală în Computer science la University of Bolzen-Bolzano, Italy ( http://www.inf.unibz.it/~calvanese/teaching/2017-02-PhD-RM/ ) și

la   INRIA – France ( http://maverick.inria.fr/~Nicolas.Holzschuch/notes.html )

http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2010.4

http://dzitac.ro/files/concurs/7_IJCCC_2010.pdf

8) Secui D.C., Dzitac S., Bendea G.V., Dzitac I. (2009), An ACO Algorithm for Optimal Capacitor Banks Placement in Power Distribution Networks, STUDIES IN INFORMATICS AND CONTROL, ISSN 1220-1766, 18(4):305-314, 2009.

(ISI WOS:000272759700002/Article, IF/JCR2014=0,913, 8 cit. GS/ 5 cit. ISI).

  http://sic.ici.ro/?page_id=423

http://dzitac.ro/files/concurs/8_SIC_2009.pdf

9) Dzitac I., Barbat B.E .(2009), Artificial Intelligence + Distributed Systems = Agents, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL, ISSN 1841-9836, 4(1):17-26, 2009.

(ISI WOS:000262821700002/Article, IF/JCR2014=0,746 , 36 cit. GS/ 17 cit. ISI)

http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2009.1  

http://dzitac.ro/files/concurs/9_IJCCC_2009.pdf

10) Vesselenyi T., Dzitac S., Dzitac I., Manolescu M.-J., Fuzzy and Neural Controllers for a Pneumatic Actuator, INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTERS COMMUNICATIONS & CONTROL, ISSN 1841-9836, 2(4):375-387, 2007.

(ISI WOS:000255333100007/Article , I F/JCR2014=0,746 , 33 cit. GS/ 20 cit. ISI)

http://dx.doi.org/10.15837/ijccc.2007.4

http://dzitac.ro/files/concurs/10_IJCCC_2007.pdf

 

12. Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;

http://dzitac.ro/files/concurs/DECLARincompat.pdf

13. Chitanţa de achitare a taxei de participare la concurs.

14. Recomandări

2017:

1) Prof. Răzvan Andonie, Central Washington University, USA

http://dzitac.ro/files/concurs/2017RecAndonieSUA.pdf

2) Prof. Felisa Cordova, University Finis Terrae, Chile

http://dzitac.ro/files/concurs/2017RecCordovaCL.pdf

3) Prof. Gang Kou, Southwestern University of Finance and Economics, China

http://dzitac.ro/files/concurs/2017RecKouChengduCN.pdf

4) Prof. Yong Shi, Chinese Academy of Sciences, China

http://dzitac.ro/files/concurs/2017RecShiBeijingCN.pdf

2009:

5) Prof. Pierre Borne, Ecole Central de Lille, France

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecBorneFR.pdf

6) Acad. Florin Gheorghe Filip, Romanian Academy

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecFilip.pdf

7) Prof. Janos Fodor, Doctor of Hungarian Academy of Sciences

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecFodoHU.pdf

8) Prof. Adelina Georgescu, Academy of Romanian Scientists

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecGeorgescu.pdf

9) Acad. Gheorghe Păun, Romanian Academy & Academia Europaea

http://dzitac.ro/files/concurs/2009RecPaun.pdf

Înapoi sus.